Propozície súťaže

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Spracované pre 2. ročník súťaže na základe schváleného štatútu
v školskom roku 2016/2017.

 • Závazné termíny sútaže:

  • Vyhlásenie 13.3.2017
  • Uzávierka 30.4.2017
  • Vyhlásenie výsledkov 24.5.2017 na webovej stránke
 • Organizátor:

  • Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
 • Poslanie súťaže:

  • Podnietiť kreativitu detí, ich estetické a inovatívne cítenie v spolupráci s pedagógmi základných škôl a umožniť im verejne prezentovať predstavy o budúcnosti sveta podľa ich poznania a predstáv v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti a života.
 • Obsahové zameranie:

  • Kresby s tematikou Budúcnosť sveta môžu byť zamerané na stvárnenie nových technológií a objavov, využitia nových prírodných zdrojov a ďalších ľudských činností a aktivít ovplyvňujúcich život v budúcnosti.
 • Účasť v súťaži:

  • Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl, ktoré spĺňajú podmienky štatútu súťaže.
  • Do súťaže dieťa prihlasuje jeho zákonný zástupca alebo učiteľ samostatnou prihláškou, ktorá je umiestnená na internetovej stránke súťaže www.buducnosťsveta.sk. Prihláška sa vypĺňa výlučne prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke súťaže. Výtvarné dielo je možné vložiť vo forme: .jpg, .gif, .png.
  • Súčasťou nahratej kresby budú tieto údaje:

   • názov kresby
   • meno súťažiaceho
   • názov školy a miesto, trieda, ktorú žiak navštevuje
 • Súťažné kategórie:

  • Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií

   • a) žiaci 1. – 4. ročníka
   • b) žiaci 5. – 9. ročníka
 • Formálna stránka:

  • Súťažné návrhy musia byť nahraté na základe validačného mailu na webovú stránku www.buducnostsveta.sk najneskôr 30.4.2017 do 23:59 hod. Návrhy nahraté po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.
 • Kritériá hodnotenia:

  • originalita myšlienky
  • stvárnenie kresby a jej výtvarná hodnota
  • myšlienka kresby z pohľadu jej prínosu pre ľudstvo
 • Hodnotenie:

  • Súťažné návrhy nahraté na webovú stránku budú postupne uverejňované. Vyhodnotenie kresieb sa uskutoční výberová komisia zložená zo zástupcov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a odborníkov z oblasti výtvarného umenia a detskej psychológie.
 • Autorské práva:

  • Účasťou a zaslaním kresby do súťaže potvrdzuje zákonný zástupca alebo učiteľ žiaka, že autorské práva sú vyrovnané nasledovne: Organizátor má právo zaslané kresby/maľby zverejniť na svojich internetových stránkach, reprodukovať ich vo vlastných propagačných materiáloch, prípadne vystavovať či použiť iným spôsobom.
 • Ocenenie pre výhercov:

  • Pre obe kategórie sú určené ceny z oblasti elektroniky a školských potrieb.
 • Mimoriadne ceny:

  • Žrebovaním sa určuje výlet do Energolandu pre deti zo školy, ktorú navštevuje autor žrebovaného súťažného návrhu. Cestovné a príslušné náklady pre účastníkov výletu podľa kapacity autobusu vrátane pedagogického dozoru hradí partner súťaže Slovenské elektrárne a.s. Konkrétne podmienky a termín výletu budú stanovené dohodou medzi vedením školy a komunikačným oddelením Slovenských elektrární.
  • Pri každom diele je pre návštevníkov webstránky možnosť zaň hlasovať. Dielo s najvyšším počtom hlasov bude odmenené cenou – výtvarnými pomôckami.
 • Kontaktná osoba:

  • Ing. Tomáš Varadínek
  • Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA
  • Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce
  • Bajkalská 27
  • 827 99 Bratislava
  • 0915 990 401
  • buducnost@siea.gov.sk