Kontakt

Ing. Tomáš Varadínek

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA
Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce

Bajkalská 27
827 99 Bratislava
0915 990 401
buducnost@siea.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátna príspevková organizácia, jej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Od roku 2007 plní SIEA štátne úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje inovačné aktivity na Slovensku a navrhuje opatrenia na ich podporu.

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky vznikol, aby inšpiroval a učil ľudí, inštitúcie a firmy inovovať.

Prostredníctvom regionálnych konzultačných centier bude SIEA poskytovať špecializované inovačné a technologické poradenstvo. Ďalšími aktivitami na zvýšenie povedomia o prínosoch inovácií sú podujatia pre podnikateľov, workshopy na stredných a vysokých školách, súťaže pre študentov a podnikateľov, odborné

konferencie a účasť na festivaloch, veľtrhoch a výstavách. Projekt sa zameriava na všetky cesty, ako posilniť kreatívny a inovačný esprit krajiny, najmä u mladých ľudí a menších podnikateľov.

Ak bude naša spoločnosť vedieť využiť kreatívny potenciál vo forme inovácií, bude napredovať a bude konkurencieschopná.