Kontakt

Mgr. Artur Šturmankin
Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA
Sekcia inovácií
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
tel: + 421 905 922 882
e-mail: artur.sturmankin@siea.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátna príspevková organizácia, jej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Od roku 2007 plní SIEA štátne úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje inovačné aktivity na Slovensku a navrhuje opatrenia na ich podporu.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky vznikol, aby inšpiroval a učil ľudí, inštitúcie a firmy inovovať. Poskytuje špecializované inovačné a technologické poradenstvo.

Ďalšími aktivitami na zvýšenie povedomia o prínosoch inovácií sú podujatia pre podnikateľov, workshopy na stredných a vysokých školách, súťaže pre študentov a podnikateľov, odborné konferencie a účasť na festivaloch, veľtrhoch a výstavách.

Projekt sa zameriava na všetky cesty, ako pozdvihnúť kreatívne a inovačné povedomie krajiny, najmä u mladých ľudí a malých a stredných podnikateľov. Ak bude naša spoločnosť vedieť využiť kreatívny potenciál vo forme inovácií, bude napredovať a bude konkurencieschopná.

Plagát súťaže na stiahnutie tu