Informácie o súťaži

Informácie o súťaži

3. ročník súťaže kresieb pre žiakov základných škôl na tému
Budúcnosť sveta – životné prostredie

 • Záväzné termíny:

  • Vyhlásenie súťaže 12.3.2018
  • Posielanie kresieb/malieb do 15.5.2018
  • Internetové hlasovanie do 15.5.2018
  • Vyhlásenie výsledkov súťaže 24.5.2018
 • Organizátor:

  • Slovenská inovačná a energetická agentúra (v ďalšom „SIEA“)
  • Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27, IČO: 00 002 801
 • Poslanie súťaže:

  • Podnietiť kreativitu detí, ich estetické a inovatívne cítenie v spolupráci s pedagógmi základných škôl a umožniť im verejne prezentovať predstavy o tom, ako bude vyzerať životné prostredie, či už v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti.
 • Obsahové zameranie:

  • Kresby s tematikou životného prostredia v budúcnosti môžu byť zamerané na to ako predísť znečisteniu ovzdušia a prírody, ako ochrániť živočíchy a rastliny, triedenie odpadu a na zdravú a ekologickú dopravu na našej planéte.
 • Účasť v súťaži:

  • Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú podmienky štatútu súťaže.
  • Do súťaže dieťa prihlasuje jeho zákonný zástupca alebo učiteľ samostatnou prihláškou, ktorá je umiestnená na internetovej stránke súťaže www.buducnosťsveta.sk. Prihláška sa vypĺňa výlučne prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke súťaže. Výtvarné dielo je možné vložiť vo forme: .jpg, .gif, .png, v maximálnej veľkosti 5MB.
  • Súčasťou nahratej kresby budú tieto údaje:

   • názov kresby
   • meno súťažiaceho a vek
   • názov školy a mesto, trieda, ktorú žiak navštevuje
 • Súťažné kategórie:

  • Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií:

   • a) žiaci 1. – 4. ročníka
   • b) žiaci 5. – 9. ročníka
 • Kritériá hodnotenia:

  • originalita myšlienky
  • stvárnenie kresby a jej výtvarná hodnota
  • dodržanie zadanej témy životného prostredia
  • myšlienka kresby z pohľadu jej prínosu pre ľudstvo
 • Hlasovanie verejnosti:

  • Súťažné diela nahraté na webovú stránku budú postupne uverejňované. Široká verejnosť sa môže zapojiť do hlasovania na webovej stránke kliknutím na zverejnené súťažné dielo. Obmedzenie hlasovania je 24 hodín na jednu IP adresu. Hlasovanie verejnosti je doplnkovým hodnotením.
 • Hodnotenie:

  • Vyhodnotenie súťažných diel uskutoční výberová komisia zložená zo zástupcov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a odborníkov z oblasti výtvarného umenia.
 • Autorské práva:

  • Účasťou a zaslaním kresby do súťaže potvrdzuje zákonný zástupca alebo učiteľ žiaka, že autorské práva sú vyrovnané nasledovne: Organizátor má právo zaslané kresby/maľby zverejniť na svojich internetových stránkach, reprodukovať ich vo vlastných propagačných materiáloch, prípadne ich vystavovať či použiť iným spôsobom.
 • Ocenenie pre výhercov:

  • Pre obe súťažné kategórie sú stanovené tieto odmeny:
  • 1. cena: instantný fotoaparát
  • 2. cena: elektronická čítačka kníh
  • 3. cena: kreatívne výtvarné pomôcky
  • Víťaz každej kategórie získava pre svoju triedu zájazd do Energolandu v Mochovciach.
  • Cena GR – generálna riaditeľka SIEA z celkového počtu prihlásených vyberie náhodným výberom žiaka, ktorý pre svoju triedu získa taktiež zájazd do Energolandu v Mochovciach
 • Kontaktná osoba:

  • Mgr. Artur Šturmankin
  • Slovenská inovačná a energetická agentúra – SIEA
  • sekcia inovácií
  • Bajkalská 27
  • 827 99 Bratislava
  • tel: + 421 905 922 882
  • email: artur.sturmankin@siea.gov.sk

 

 

Informácie o súťaži predstavujú doplňujúci dokument k štatútu súťaže, ktorý je záväzným dokumentom.